PES University Men’s football team are the winners of Christ University SLCU Decennial National Level Sports Fest 2017.

PES University Men’s football team are the winners of Christ University SLCU Decennial National Level Sports Fest 2017.

Standing L-R: Ritik Sinha, Utkarsh Khanna, Soham Sarkar, Chirag Madukar, Imtiaz K, Rahul Savio, Vineeth, Pratik Reddy, Cajeton Varghese, Srijith R, Rahul Radhakrishnan.

Sitting L-R: Harsh Deokuliar, Ananth Menon, Shiv Pratap, Ravinder Singh, Somnath Srinath, Ashwin Bhat.